Hoe kan je geld verdienen op internet

  1. Betrouwbaar Blackjack Kaartspel: Er zijn een aantal functies die u moet onderzoeken voordat u besluit om te spelen in een online casino.
  2. Legaal Speelautomaten Met Jackpots Die Zijn 2023 - In het ene spel, speel het strak, neem berekende risico's in een ander en ga zo maar door.
  3. Legaal Mobiel Roulette Spelen Om Te Downloaden 2023: De gordijnen zijn open en de slot show gaat beginnen.

Euro loterij statistieken

Tips Om Elektronische Blackjack Te Winnen In 2023
Veiligheid en beveiliging – veilige gokpraktijken zijn een belangrijk criterium, niet-onderhandelbaar echt.
Hoe Speel Je Online Slots 2023
Niet alleen kun je dit spelen als slot game een bordspel kan ook worden genoten met een groep vrienden.
Net als in elk kansspel, als je wilt winnen, het beheersen van de roulette strategieën is essentieel, dan vertrouwen op beide, geluk en vaardigheid.

Legale goksite The Hague

Welke Legale Roulette Tactieken Kan Ik Gebruiken Om Geld Te Winnen
De Bulls deden er alles aan om een jaar geleden te tanken, zozeer zelfs dat Adam Silver hen eigenlijk vertelde om veteranen te spelen meer.
Welke Methodes Zijn Er Om Te Spelen Bij Online Gokmachines
U kunt deze gokautomaat spelen op Android-mobiele telefoons, iPhones en Windows-apparaten.
Hebben Er In 2023 Legale Gokmachines Met Een Jackpot

06 24213292 info@briska.nl

Algemene voorwaarden

Artikel 1. Begrippen

 

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

Activiteit

Alle werkzaamheden waartoe opdracht is gegeven, of die voortvloeien of verband houden met de overeenkomst, een en ander in de ruimste zin van het woord, zoals bijvoorbeeld een cursus, training, workshop, opleiding, individuele coaching- en begeleiding(straject) of enige andere bijeenkomst die door of namens het Briska Smit in groepsverband of individueel wordt aangeboden of georganiseerd.

Begeleider

Een trainer, opleider, coach, begeleider, leraar die in opdracht van Briska Smit, (onderdelen van) een activiteit individueel of in groepsverband uitvoert.

Briska Smit

De gebruiker van deze algemene voorwaarden handelend onder de naam Briska Smit, Centrum voor Zelfvertrouwen, Levensspiegel en Centrum voor Zelfbegeleiding, ingeschreven in het Handelsregister onder KvK nummer 50771388.

Deelnemer

Iedereen die feitelijk deelneemt of heeft deelgenomen aan een activiteit van Briska Smit of die zich definitief hiervoor heeft aangemeld of geldig is aangemeld door een opdrachtgever.

Inschrijving

Een mondelinge, schriftelijke of digitale aanvraag of aanmelding van een potentiële deelnemer of de opdrachtgever van een potentiële deelnemer gericht aan Briska Smit om te kunnen deelnemen aan een activiteit.

Opdrachtgever

Iedere natuurlijke of rechtspersoon met wie Briska Smit een overeenkomst heeft gesloten.

Overeenkomst

Elke afspraak tussen opdrachtgever en Briska Smit tot het verlenen van diensten  door Briska Smit ten behoeve van opdrachtgever.

 

Artikel 2. Toepasselijkheid

2.1.      Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, overeenkomsten en opdrachten waarbij door Briska Smit diensten worden aangeboden of geleverd.

2.2.      Eventuele inkoopvoorwaarden of andere voorwaarden van opdrachtgever zijn niet van toepassing, tenzij deze door Briska Smit uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard.

2.3       Van het in deze algemene voorwaarden bepaalde kan uitsluitend en alleen worden afgeweken indien en voor zover zulks uitdrukkelijk, schriftelijk is overeengekomen.

2.4       Indien een of meer bepalingen in deze algemene voorwaarden geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd worden, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. Opdrachtgever en Briska Smit treden alsdan in overleg om een nieuwe bepaling ter vervanging van de nietige dan wel vernietigde bepaling overeen te komen, zoveel mogelijk in overeenstemming met het doel en strekking van de oorspronkelijke bepaling.

2.5       Op de door Briska Smit aangegane overeenkomsten is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.

 

Artikel 3. Inschrijvingen en totstandkoming overeenkomst

3.1.      Alle cursussen, workshops, trainingen of opleidingen worden gehouden onder voorbehoud van voldoende inschrijvingen.

3.2     Inschrijvingen worden in behandeling genomen op volgorde van binnenkomst.

3.3     Opties op deelname zijn geldig tot een maand voor aanvang van de activiteit.

3.4       De overeenkomst komt tot stand door aanvaarding van de offerte door opdrachtgever of na aanmelding en bevestiging van acceptatie van de inschrijving door Briska Smit.

3.5.      Deelnemer staat in voor de juistheid en volledigheid van de door hem verstrekte gegevens op het aanmeldformulier.

3.6.      Een inschrijving is strikt persoonlijk en alleen overdraagbaar met schriftelijke toestemming  van Briska Smit.

 

Artikel 4. Betaling

4.1.             Er kunnen door opdrachtgever slechts rechten ontleend worden aan de overeenkomst met Briska Smit nadat betaling van de factuur heeft plaatsgevonden.

4.2.      Zonder betaling heeft opdrachtgever geen garantie voor deelname aan de activiteit. Na ontvangst van de betaling wordt door Briska Smit vastgesteld of deelnemer kan worden geplaatst. Dat is het geval indien op dat moment nog niet het maximum aantal deelnemers is bereikt. Is dat het geval dan wordt door Briska Smit het bedrag teruggestort, tenzij opdrachtgever ermee instemt om deel te nemen aan de volgende activiteit.

4.3.      Opdrachtgever dient in ieder geval de factuur binnen 14 dagen na factuurdatum te voldoen, tenzij uitdrukkelijk anders en schriftelijk of digitaal per mail is overeengekomen met Briska Smit.

4.4.      Betaling in termijnen is in geval van grotere cursussen en opleidingen bespreekbaar. Betaling in termijnen vraagt een kostentoeslag van 5%. De overeengekomen termijnen worden schriftelijk of per mail vastgelegd.

4.5.      Bij niet stipte nakoming van de overeengekomen deeltermijnen komt deze overeenkomst tot deelbetalingen zonder enige berichtgeving te vervallen en kan deelnemer er geen aanspraak meer op maken. Als dan is de gehele vordering direct opeisbaar.

4.6.      Bij overschrijding van de betalingstermijn is opdrachtgever in verzuim. Met ingang van de datum waarop het verzuim is ingetreden is opdrachtgever over het openstaande deel van de vordering een bedrag van 3% per maand verschuldigd waarbij een gedeelte van een maand voor een hele maand wordt gerekend.

4.7.      Indien deelnemer of opdrachtgever met betaling dan wel met de nakoming van enige andere verplichting uit een overeenkomst in verzuim is, is Briska Smit gerechtigd zonder gerechtelijke tussenkomst over te gaan tot gehele of gedeeltelijke ontbinding van die overeenkomst, zulks onverminderd het recht van Briska Smit om schadevergoeding te vorderen.

4.8.      Alle buitengerechtelijke incassokosten ad 15% van het openstaande bedrag met een minimum van € 70,- komen volledig voor rekening van opdrachtgever. Als zodanig worden mede aangemerkt de kosten van advocaten, deurwaarders en incassobureaus, welke kosten worden vastgesteld in overeenstemming met de geldende c.q. gebruikelijke tarieven.

4.9.      Alle activiteiten zijn exclusief catering en/of overnachtingen tenzij dat uitdrukkelijk anders schriftelijk is gecommuniceerd.

 

Artikel 5. Annulering en wijziging

5.1.      Annulering of wijzigen van een (maatwerk)activitieit dient deelnemer of (diens) opdrachtgever per email te verzenden naar het desbetreffende mailadres info@briska.nl of contact@centrumvoorzelfvertrouwen.nl met een uitdrukkelijk verzoek tot bevestiging.

5.2.      In geval van verhindering is deelnemer tot de aanvang van een activiteit gerechtigd een vervanger aan te melden. In sommige gevallen is, zoals steeds per specifieke activiteit is aangegeven, wel een positief intakegesprek noodzakelijk voor deze vervangende deelnemer.

5.3.      Annulering of het verschuiven naar een andere cursusdatum van dezelfde activiteit is tot 1 maand voor aanvang van de activiteit kosteloos mogelijk. Bij annulering tussen 30 dagen tot 14 dagen voor aanvang van de activiteit wordt 50% van het cursusgeld in rekening gebracht. Bij annulering vanaf 14 dagen vóór aanvang van de activiteit wordt 100% van het cursusgeld in rekening gebracht.

5.4.      In het geval van een maatwerktraject overeengekomen tussen opdrachtgever en Briska Smit geldt naast artikel 5.3. bij verschuiving binnen één maand voor aanvang: € 97,00 administratiekosten en bij annulering 21 dagen voor aanvangsdatum 25% van het overeengekomen bedrag.

5.5.      Tijdens een activiteit is annuleren niet mogelijk. Opdrachtgever is dan volledige betaling verschuldigd.

5.6.      Bij niet verschijnen of voortijds afhaken van de deelnemer zijn de volledige cursuskosten verschuldigd.

5.7.      Bij residentieel georganiseerde activiteiten waar sprake is van logies- en verblijfskosten, geldt voor wat betreft de vergoeding van deze kosten in beginsel de hier beschreven annuleringsregeling en wel vanaf de datum van het plaats vinden van de activiteit op de locatie, tenzij expliciet anders wordt vermeld. In het geval dat anders is, wordt uitgegaan van de regeling van de organisatie verantwoordelijk voor het logies en verblijf. Deze wordt in dat geval tijdig doorgegeven.

5.8.      Bij annulering of verhindering van een individuele activiteit binnen 48 uur of niet verschijnen van deelnemer op de gemaakte afspraak, worden de volledige kosten in rekening gebracht.

5.9.      Bij kort open aanbod waarbij de toegangsprijs maximaal € 50,- bedraagt (zoals lezingen, in gesprek met Briska Smit, Inspiratiedagen) geldt:

  • Annulering binnen 14 dagen na aanmeldingen kun je kosteloos annuleren (wettelijke bedenktijd)
  • Tot een maand voor aanvang kun je jouw inschrijving kosteloos annuleren; daarna worden de volledige kosten in rekening gebracht. 

Artikel 6. Uitvoering van de overeenkomst

6.1.      Indien Briska Smit niet kan nakomen vanwege omstandigheden die haar bij het tot stand komen van de overeenkomst niet bekend waren, heeft Briska Smit  het recht de overeenkomst zodanig te wijzigen dat uitvoering daarvan mogelijk wordt.

6.2.      Briska Smit heeft het recht de nakoming van zijn verplichtingen op te schorten indien zij ten gevolge van veranderingen in de omstandigheden die ten tijde van het sluiten van de overeenkomst redelijkerwijs niet te verwachten waren en buiten haar invloedssfeer lagen verhinderd is om haar verplichtingen na te komen.

6.3.      Briska Smit behoudt zich het recht voor om ten aanzien van cursussen, opleidingen of andere groepsactiviteiten of individuele begeleiding/coaching organisatorische en inhoudelijke wijzigingen aan te brengen.

6.4.      Briska Smit streeft ernaar om geplande activiteiten te allen tijde door te laten gaan. Indien door omstandigheden een bepaalde activiteit echter onverhoopt geen doorgang kan vinden, is Briska Smit hiervoor jegens deelnemer en/of opdrachtgever niet aansprakelijk. Briska Smit zal indien mogelijk zorg dragen voor een vervangend tijdstip van geplande (deel van de) activiteit. Indien Briska Smit niet in staat is een vervangende (deel)activiteit aan te bieden, heeft deelnemer of opdrachtgever recht op gedeeltelijke of gehele, afhankelijk van het deel dat geen doorgang kon vinden, restitutie van het betaalde vastgestelde tarief voor de activiteit.

6.5.      Om reden van kwaliteitsverbetering en/of herprogrammering behoudt Briska Smit zich steeds het recht voor opleidingsprogramma’s tussentijds te wijzigen. Aan de brochure, website etc. kunnen geen rechten worden ontleend.

6.6.      Briska Smit behoudt zich het recht voor waar nodig de locatie voor een activiteit nog voor of tijdens het verloop van een activiteit te veranderen. In het geval van maatwerk bij een opdrachtgever is deze verantwoordelijk voor het in goed overleg met Briska Smit regelen van de locatie en de daarbij behorende kosten.

 

Artikel 7. Welzijn

7.1.      De activiteiten zijn bedoeld voor psychisch gezonde mensen en is op geen enkele wijze een vervanging voor professionele medische of psychische hulp.

7.2.      De deelnemer verklaart door zijn of haar deelname stilzwijgend akkoord te gaan zelf volledig verantwoordelijk te voor zijn of haar eigen geestelijke en lichamelijke welbevinden tijdens én na de activiteit.

7.3.      Bij twijfel of het gepast is voor de deelnemer om deel te kunnen (blijven) nemen aan een activiteit uit oogpunt van zijn of haar welzijn- dan is het oordeel van de begeleider doorslaggevend.

7.4.      De programma’s van Briska Smit zijn geen vervanging voor therapie of behandeling door gekwalificeerd medisch personeel.

 

Artikel 8. Huisregels

8.1.      Deelnemer gaat akkoord met onderstaande spelregels voor deelname aan een activiteit.

8.2.      Deelnemer gaat ermee akkoord zich coachbaar op te stellen in de programma en interacties met Briska Smit.

8.3.      Coachbaar zijn houdt in dat deelnemer bereid is andere standpunten te overwegen. De deelnemer dient zich constructief op te stellen  in de conversatie.

8.4.      Bij een aanhoudend ‘niet coachbaar zijn’ zoals omschreven in de punten onder artikel 8.2 en 8.3 kan de deelnemer zijn/haar recht op verdere deelname aan een activiteit verliezen, zonder daarbij aanspraak te kunnen maken op enige vorm van restitutie.

8.5       Deelnemer verklaart vertrouwelijkheid in acht te nemen bij datgene wat hem of haar in de activiteit ter ore is gekomen van wat andere deelnemers hebben gedeeld.

8.6.      Verzoeken tot restitutie dienen louter per email gedaan te worden via desbetreffend mailadres info@briska.nl of contact@centrumvoorzelfvertouwen.nl

8.7.      Indien deelnemer op grond van artikel 7.3 zijn deelname aan een activiteit dient te beëindigen dan heeft hij recht op een volledige restitutie van de reeds betaalde kosten voor de activiteit.

8.8.      Er is geen restitutie en/of verrekening van reeds betaalde of nog te betalen activiteiten mogelijk als deelnemer:

  • Een activiteit op eigen initiatief voortijdig verlaat.
  • Een activiteit op basis van punt 8.4 voortijdig moet verlaten.
  • Een vervolgactiviteit die deel uit maakt van een pakket annuleert.
  • Op basis van de in dit artikel gestelde voorwaarden uitgesloten is van deelname aan een vervolgactiviteit die deel uit maakt van een pakket.

8.9.      Er is geen restitutie en of verrekening van reeds betaalde of nog te betalen bedragen mogelijk als Briska Smit een activiteit moet annuleren in geval van ziekte of een andere vorm van overmacht.

8.10.    Als Briska Smit op basis van artikel 8.9 een activiteit annuleert, behoudt deelnemer het recht deel te nemen aan één van de volgende activiteit zonder enige bijkomende kosten.

8.11     Briska Smit is niet aansprakelijk voor enige persoonlijke schade die door de deelnemer geleden wordt als de organisatie een activiteit moet annuleren vanwege een reden zoals omschreven in artikel 8.9.

8.12.    Deelnemers die niet tevreden zijn met de resultaten van de activiteit, dienen dit op gepaste wijze mondeling aan te geven, tijdens of aan het einde van de activiteit aan de begeleider.

8.13.    In geval van maatwerk bij een opdrachtgever, is opdrachtgever verantwoordelijk voor het aandragen van coachbare als in artikel 8.2. en 8.3. deelnemers. Dat betekent dat deelnemers uit vrije wil op grond van eigen keuze, leerdoel(en) en intrinsieke motivatie deelnemen. Indien dit niet het geval blijkt behoudt Briska Smit zich het recht de activiteit voortijdig te stoppen of niet coachbare deelnemers de activiteit te laten verlaten, zonder dat de opdrachtgever daarbij aanspraak te kan maken op enige vorm van restitutie.

 

Artikel 9. Aansprakelijkheid

9.1.      Briska Smit zal haar werkzaamheden naar beste inzicht en vermogen uitvoeren. Het uiteindelijke resultaat van de werkzaamheden is onder meer afhankelijk van factoren waarop Briska Smit geen invloed kan uitoefenen.  Briska Smit neemt bij de uitvoering van de overeenkomst om die reden uitsluitend een inspanningsverplichting op zich en uitdrukkelijk geen resultaatsverplichting.

9.2.      Briska Smit is slechts aansprakelijk tegenover opdrachtgever of deelnemer voor schade ten gevolge van een ernstige toerekenbare tekortkoming in de overeenkomst. Daarvan is sprake als Briska Smit niet de vereiste zorgvuldigheid en deskundigheid in acht neemt bij de uitvoering van de overeenkomst.

9.3.      Indien Briska Smit aansprakelijk zou zijn voor door opdrachtgever of deelnemer geleden schade, dan is haar aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat aan opdrachtgever in rekening is gebracht voor de opdracht waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft, dit uitdrukkelijk met een maximum van EUR 2.000,-.

9.4.      Briska Smit is niet gehouden tot vergoeding van indirecte schade van opdrachtgever en/of deelnemer, waaronder begrepen maar niet beperkt tot gevolgschade, gederfde winst en schade ten gevolge van bedrijfsstagnatie.

 

Artikel 10. Geheimhouding

10.1.    Begeleiders van Briska Smit, verplichten zich tot volledige geheimhouding van de informatie van deelnemers in het kader van haar activiteiten verkregen. Gebruik van de informatie en overleg daarover binnen het Briska Smit staat altijd in het teken van dienstbaarheid aan de deelnemer.

10.2.    Deelnemers aan activiteiten verplichten zich tot geheimhouding jegens derden van alle informatie die zij van mededeelnemers tijdens groepsactiviteiten ontvangen en waarvan de deelnemers het vertrouwelijke karakter moeten begrijpen. 

 

Artikel 11. Intellectueel eigendom en copyright

11.1.    (Les)materiaal ontwikkeld in opdracht van het Briska Smit is eigendom van Briska Smit. Zonder voorafgaande toestemming van het Briska Smit is het deelnemers en ieder ander niet toegestaan dit werk te publiceren en/of te gebruiken voor andere doeleinden dan de betreffende activiteiten van Briska Smit.

11.2.    Het copyright op alle (les)materialen, hand-outs, video’s, transcripten, beeldmateriaal, logo, keurmerk, enz. ligt bij het Briska Smit. Alle materialen die deelnemer ontvangt of ter beschikking krijgt, zijn uitsluitend bedoeld voor eigen gebruik t.b.v. studie en/of persoonlijke beoefening. Het is niet toegestaan om deze materialen te delen met derden of openbaar te maken in enige vorm of op enige wijze zónder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Briska Smit .

 

Artikel 12. Klachtenregeling

12.1.    De klachtenregeling van Briska Smit is gericht op het vaststellen van de mogelijkheid of van de noodzaak tot verbetering van de kwaliteit van de dienstverlening van Briska Smit en op het behoud en de verbetering van de relatie tussen Briska Smit en de deelnemers aan activiteiten en opdrachtgevers. De regeling dient een zorgvuldige omgang met een deelnemer of opdrachtgever die zich met een eventuele klacht tot het Briska Smit te garanderen.

12.2. Klachten worden altijd vertrouwelijk behandeld.

12.3.    De deelnemer welke aan een door Briska Smit georganiseerde activiteit deelneemt of heeft deelgenomen, kan tijdens de looptijd van de uitvoering van die activiteit en na afloop tot een maand na afsluiting van die activiteit een schriftelijke klacht over de uitvoering indienen.

12.4.    Mocht er naar het idee van een deelnemer een goede reden zijn om na meer dan een maand een klacht in te dienen, zal ook deze in behandeling worden genomen, indien van de klager redelijkerwijs niet kon worden gevraagd dat deze de klacht eerder indiende.

12.5.    Klachten worden in een schriftelijke verklaring onderbouwd. Mocht de klacht betrekking hebben op activiteiten uitgevoerd door Briska Smit zelf, dan zal een andere begeleider de klacht in behandeling nemen.

12.6.    Vervolgens zal Briska Smit binnen 10 dagen een gesprek arrangeren met de klager. Bij dat gesprek zal naast eigenaar Briska Smit de betrokken begeleider(s) aanwezig zijn, tenzij klager dat laatste niet wenst. In dat gesprek krijgt klager ruimschoots gelegenheid zijn klacht mondeling toe te lichten. Ook de begeleider(s), indien aanwezig, kan of kunnen toelichting geven op zijn/hun handelwijze.

12.7.    Mocht de klager in of na dat gesprek volharden in de klacht, dan hebben eigenaar Briska Smit en de betrokken begeleider(s) tot twee weken nadat dit bekend wordt, gelegenheid om zich te bezinnen op de situatie en de klager schriftelijk te informeren of er wel, en zo ja dan op welke manier, of niet en zo niet, waarom niet, een oplossing voor de klacht mogelijk wordt geacht en wordt die oplossing, indien beschikbaar, toegelicht.

12.8.    Indien bovenstaande niet leidt tot tevredenheid is er een beroepsmogelijkheid voor de klager bij een onafhankelijke derde die Briska Smit alsdan zal aandragen. Briska Smit. In onderling overleg kan hiervan worden afgeweken en in dat onderlinge overleg kan eventueel een door klager gewenste andere door hem of haar gewenste onafhankelijke derde worden aangewezen aanvullend op de eerste. In dat geval bestaat de beroepscommissie uit twee personen.

12.9.    De beroepscommissie nodigt binnen 10 dagen nadat bekend is geworden dat klager gebruik wil maken van de beroepsprocedure, klager uit om de klacht mondeling toe te lichten.

12.10.  De beroepscommissie komt binnen drie weken na dit gesprek tot haar oordeel. Dit oordeel wordt schriftelijk vastgelegd en heeft het karakter van een schriftelijk bindend advies aan de eigenaar Briska Smit. Briska Smit draagt zorg dat eventuele consequenties daarvan zo snel mogelijk worden afgehandeld. De beroepscommissie zendt tevens een afschrift van haar oordeel aan de klager.

 

Artikel 13. Audio-, video- en groepsgegevens

13.1.    Tijdens activiteiten van Briska Smit kunnen er opnames gemaakt worden met video en/of digitale fotografie voor trainings- marketing en/of promotie-doeleinden. Er kunnen video- opnames gemaakt worden waarbij alleen de begeleider in beeld is waarbij deelnemers wel gehoord kunnen worden en anoniem blijven.

13.2.    In bijzondere situaties kunnen er video-opnames gemaakt worden waarop deelnemers wel zichtbaar zijn, bijvoorbeeld bij lezingen of bij een speciale bijeenkomsten. In dat geval wordt dit vooraf kenbaar gemaakt aan de deelnemers en wordt vooraf om toestemming gevraagd. Deelnemers die aangegeven hebben dat ze niet in beeld willen komen, krijgen een plek buiten het filmkader.

13.3.    Deelnemer kan erop vertrouwen dat Briska Smit eventueel privacy-gevoelig materiaal waarin de deelnemer spreekt, met respect zal behandelen.

13.4.    In geval van twijfel of het gepast is dergelijk materiaal openbaar te maken, kan een deelnemer een bezwaar indienen of zal Briska Smit zelf eerst in overleg treden met desbetreffende deelnemer.

13.5.    Deelnemer gaat er mee akkoord dat alle exclusieve rechten van deze opnamen bij het Briska Smit liggen en de deelnemer verwacht en zal geen compensatie vragen voor het gebruik van het materiaal waarin de deelnemer verschijnt of te horen is.

13.6.    Het is deelnemer niet toegestaan beeld- en geluidsmateriaal van een activiteit zonder toestemming van de betrokken deelnemers en begeleiders te maken. Na toestemming van deelnemers en begeleiders mag het door deelnemers in de groep gedeeld worden en na overleg en toestemming van diegene die op beeld staan ook door deelnemers redelijkerwijs op andere kanalen onder persoonlijke naam gedeeld worden, met uitsluiting van deelnemers persoonlijke marketingdoeleinden.